Mede op aansporen van de Jonge Academie namen alle Vlaamse universiteiten maatregelen om de ongelijke impact van corona op onderzoekers en personeelsleden te verkleinen. In de zomer en herfst van 2020 verzamelde de Jonge Academie inspirerende best-practices uit binnen- en buitenland en deelde deze met de rectoren en bevoegde beleidsinstanties van de vijf universiteiten. Hieronder vind je een overzicht van de maatregelen die genomen werden per universiteit. Dit overzicht en de doorverwijzende links zijn bedoeld om individuele onderzoekers zo goed mogelijk te informeren over de structurele maatregelen waarop zij een beroep kunnen doen. Daarnaast kan iedereen een beroep doen op de Toolbox van de Jonge Academie om de ongelijke impact van corona in de directe academische omgeving te verkleinen.

KULeuven

De KU Leuven ontwikkelde een webpagina met gerichte communicatie omtrent Corona-gerelateerde maatregelen (met o.m getuigenissen, informatie over de aanpak van evaluatiecommissies, initiatieven ter ondersteuning van (jonge) onderzoekers i.v.m. onderzoeksvoortgang en mentaal welzijn, evenals een verwijzing naar de corona-factsheet van de Jonge Academie).

Personeelsleden werden aangemoedigd om bij promotie-aanvragen de impact van Covid-19 te documenteren in de biosketch. Voor jonge onderzoekers werd een Corona meldpunt opgericht waar informatie specifiek voor jongere onderzoekers werd gebundeld en hen de mogelijkheid werd geboden hun corona delay online te melden. PhD-studenten die in de afrondingsfase van hun doctoraat significant vertraagd werden door de impact van corona, komen in aanmerking voor bijkomende fondsen om hun mandaat te verlengen.

Voor internationale onderzoekers werd bijkomende groepsondersteuning (corona coaching) voorzien. Deze informatie werd gebundeld in een bestaande webpagina ( Ondersteunen en waarderen van diverse academische loopbanen; Engelse versie Supporting and valuing diverse academic career paths) en breed gecommuniceerd, via onder meer de genderspitsen, de facultaire beoordelingscommissies en via de doctoral schools.

In het voorjaar 2021 werd ook een grootschalige corona-survey gelanceerd om te peilen naar de individuele ervaringen van personeelsleden en daaruit (vnl.) lessen te trekken voor een meer flexibele en hybride werkomgeving, conform gewijzigde noden. De resultaten kan men hier raadplegen.

UAntwerpen

Aan de UAntwerpen werden diverse initiatieven genomen om bewustzijn over de ongelijke impact van corona te vergroten. Personeelsleden werden aangemoedigd om de impact van COVID-19 te documenteren voor verdere opvolging (De impact van COVID-19 op geplande prestatieafspraken documenteren). Aan Tenure Track-docenten werd specifiek de mogelijkheid geboden om een impact dossier aan te leggen (Mogelijkheid tot het aanleggen van een impactdossier voor TTZAPBOF). Mandaatassistenten konden voor een bijkomende termijn van een jaar worden aangesteld, wanneer uitzonderlijke omstandigheden dit vereisen en na akkoord van de faculteit (Extra jaar voor mandaatassistenten). Ook bestaande programma’s werden uitgebreid om tegemoet te komen aan de uitzonderlijke omstandigheden (Talent Center en Career Mentoring; informatie over de combinatie werk-prive, initiatieven rond psychosociaal welzijn, extra opleidingen die inzetten op weerbaarheid, wendbaarheid en leiding geven van op afstand).

UGent

De UGent erkent de impact van Covid-19 op haar onderzoekers en raadt iedereen binnen haar organisatie aan om zich te informeren over de (soms ongelijke) impact van Corona, deze zichtbaar te maken en hiermee ook rekening te houden bij beoordelingen (https://www.ugent.be/nl/actueel/corona-en-academische-loopbanen.htm).

Onderzoekers kunnen melding maken van opgelopen vertragingen via een speciaal daartoe voorzien meldpunt (researchdelay@ugent.be). Doctorandi kunnen uitstel voor hun project vragen, indien hun project een ernstige en niet te remedieren onderbreking of vertraging heeft opgelopen.

In de personeelsnieuwsbrief en via andere interne-communicatiekanalen werd ingezet op diverse onderwerpen in het kader van telewerken en het welzijn van medewerkers in deze uitzonderlijke tijden.

Ook voor PhD studenten en postdocs werden meerdere initiatieven georganiseerd (https://www.ugent.be/doctoralschools/en/well-being-phd.htm).

Tot slot zet het bevorderingsbeleid in op een evaluatie die gebaseerd is op een duurzame, kwalitatieve carriere (DORA) met oog voor welzijn.

Alle informatie werd gebundeld op https://www.ugent.be/nl/actueel/corona-en-academische-loopbanen.htm

UHasselt

De UHasselt heeft verschillende webpagina’s met gerichte communicatie omtrent Corona-gerelateerde maatregelen. Op de algemeen toegankelijke UHasselt website is er een pagina voor studenten (https://www.uhasselt.be/FAQ-coronavirus), en daarnaast is er ook een intranet webpagina voor alle personeelsleden. Deze problematiek wordt opgevolgd via de Cel Gender en Diversiteit. Deze Cel bouwt verder op het laatste gender beleidsplan, met reeds genomen concrete acties zoals het vervangingsfonds, een gewijzigde beoordeling van ZAP-leden, een cultuuraudit en een behoeftenonderzoek naar gezinsondersteunende maatregelen. In deze nieuw opgestarte overlegstructuur wordt met regelmaat afgestemd over gender in academia, en bij uitbreiding diversiteit in de instelling. Het uiteindelijke doel is om aan UHasselt volgende stappen te zetten naar een meer inclusieve organisatie. Suggesties van de Jonge Academie worden hierin mee opgevolgd. Een reeds concreet genomen corona-gerelateerde actie is een afsprakenkader om de achterstand van doctoraten naar aanleiding van corona op te vangen. Mogelijke corona-effecten worden nauwkeurig gemonitord als basis voor verdere acties.

VUB

De VUB werkte verschillende initiatieven uit om tegemoet te komen aan de impact van Covid-19 op onderzoekers. Zo zal de impact van corona op de onderwijslast en onderzoekstijd in rekening gebracht worden bij de evaluatie van het academische personeel (GelijkheidsActiePlan 2021-2024) en werd er breed gecommuniceerd over de ongelijke impact van corona via de nieuwsbrief voor onderzoekers en de website van R&D. De Basisfinanciering voor Vakgroepen (BAS) werd verdubbeld om directe financiele noden met betrekking tot Covid-19 op te vangen (verlengen mandaten en kosten i.v.m. Open Access). Ook werd de impact van corona op doctoraatsonderzoek in kaart gebracht via een speciaal daartoe voorziene enquete. Tot slot investeert de VUB in diverse welzijnsinitiatieven voor zowel personeel als studenten en faciliteert zij de opname van corona-ouderschapsverlof.